DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho Soomaali, adeegyada caawimada luqadda, bilaash ah, ayaa laguu heli karaa. Wac 211 (TTY: 1-603-634-3388)