ਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇਹੋ, ਤਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਧ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 211 (TTY: 1-603-634-3388) 'ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ