ध्यान दिनुहोस्ः यदि तपाईं नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ भने, तपाईंको लागि नन्ःशुल्क नेपाली भाषा सहायता सेवा उपलब्ध छ । 211 (TTY: 1-603-634-3388) मा फोन िनुहु ोस ।