ဂ႐ုျပဳရန္- သင္သည္ဗမာစကား ေျပာတတ္ပါက သင့္အတြက္အခမဲ့ဗမာဘာသာ အကူအညီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ 211 (TTY: 1-603-634-3388) သို႔ေခၚဆိုပါ။