ATANSYON : Si ou pale Kreyòl Ayisyen, Nou mete sèvis asistans lang ki gratis disponib pou ou. Rele nan nimewo 211 (TTY : 1-603-634-3388)